وزیر دارایی سابق مصر به فساد محکوم شد

دادگاهی در مصر وزیر دارایی سابق این کشور را که به فساد متهم بود، به صورت غیابی محاکمه و محکوم کرد.

یوسف پطرس غالی به ۳۰ سال زندان و پرداخت جریمه ای بالغ بر ۵ میلیون دلار محکوم شد.

آقای غالی که مشخص نیست اکنون در کجا به سر می برد، یکی از چندین مقام بلند پایه حکومت سابق حسنی مبارک است که به فساد متهم و محکوم شده است.