برخورد خونین ارتش بورکینا فاسو با سربازهای شورشی

مقام های دولت بورکینا فاسو در آفریقا از کشته شدن هفت نفر در درگیری سربازهای شورشی با نظامیان هوادار رئیس جمهوری خبر داده اند.

شش نفر از کشته شدگان نظامی هستند و نفر هفتم یک دختر جوان است که به اشتباه هدف قرار گرفته است.

درگیری زمانی شروع شد که ارتش برای مقابله با گروهی از سربازان شورشی عازم شهر بوبو دیولاسو در جنوب غربی بورکینا فاسو شد.

گروهی از نظامیان بورکینا فاسو در ماه های گذشته در اعتراض به وضع نامناسب معیشتی دست به شورش زده اند.

درگیری روز جمعه نخستین اقدام هواداران رئیس جمهوری برای برخورد با سربازان شورشی است.