تیراندازی به سوی معترضان فلسطینی در بلندی‌های جولان

گزارش ها از اسرائیل حاکی از آن است که سربازان اسرائیلی به سوی معترضان فلسطینی در بلندی های جولان در نزدیکی مرز شلیک کرده اند.

برخی از این افراد از مرز رد شده و وارد اراضی اشغالی شد اند.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که چند نفر زخمی شده اند.