مصباح یزدی: ابلیس به یاری جریان انحرافی آمده است

محمد تقی مصباح یزدی یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری می گوید: "ابلیس با تمام توان و تجربه به یاری جریان انحرافی آمده است."

"جریان انحرافی" اصطلاحی است که محافظه کاران منتقد دولت برای اشاره به بعضی از نزدیکان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران از جمله اسنفدیار رحیم مشایی به کار می برند.

آقای مصباح یزدی گفت که قرائنی مبنی بر تاثیرگذاری بر رئیس جمهوری از طریق "وسایل غیرعادی" وجود دارد.

وی افزود: "این شخص منحرف" با این بهانه که فوق العاده است و با "امام زمان" ارتباط معنوی دارد، "تاثیر عجیبی بر رئیس جمهور گذاشته و اعتمادش را جلب کرده است."