ایران 'غنی سازی ۲۰ درصدی را سه برابر می کند'

فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که این سازمان در نظر دارد غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی را سه برابر میزان کنونی افزایش دهد.

وی افزوده است که غنی سازی ۲۰ درصدی از سایت نطنز به سایت فردو، در نزدیکی قم، انتقال می یابد اما تا زمان تکمیل برنامه این انتقال و افزایش تولید فردو به سه برابر سطح فعلی تولید، غنی سازی در نطنز نیز ادامه خواهد داشت.

آقای عباسی در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، درباره سانتریفوژهای نسل جدید هم گفت که کار تحقیقاتی روی این سانتریفوژها ادامه دارد و به زودی زنجیره های اولیه ۱۶۴ تایی سانتریفوژهای نسل جدید نصب خواهد شد.

وی افزود که این سانتریفوژها هم در نطنز و هم در فردو نصب می شود.