طرح تحریم ۲۶ مقام آمریکایی در مجلس ایران بررسی می‌شود

حسین ابراهیمی، یکی از نمایندگان مجلس ایران گفت که "طرح تحریم و تعقیب ۲۶ مقام آمریکایی" بلافاصله بعد از پایان تعطیلات مجلس بررسی خواهد شد.

پیشتر این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به تصویب رسیده بود.

طرح مذکور اغلب به مقامات نظامی آمریکا و از جمله به دونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق و پل برمر، فرماندار نظامی سابق آمریکا در عراق اختصاص دارد.

به گفته آقای ابراهیمی قرار است این طرح یک شنبه آینده با اتمام تعطیلات هفتگی مجلس به هیات رئیسه ارائه شود.