نه نفر در حمله به یک عروسی در افغانستان کشته شدند

مقامات افغان می گویند که مردان مسلح در حمله به یک عروسی در شرق این کشور نه نفر را کشته اند.

یک مقام ایالتی گفت که حمله کنندگان بر روی افراد این خانواده هنگامی که در حال برگزاری مراسم جشن بودند، آتش گشودند.

آنها سپس خانه را نیز به آتش کشیدند.

سخنگوی ولایت ننگرهار گفته است که پسرعموی داماد، یکی از مقامات محلی ولسوالی دربابا بوده است.

اما مشخص نیست که آیا هدف مهاجمان نیز همین فرد بوده است یا نه.