تجهیز اتاق عمل بیمارستان ها به سیستم جراحی هوشمند

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران دستور داد تا تمام اتاق عمل های بیمارستان های ایران به دستگاه سامانه راهبری جراحی هوشمند تجهیز شود. او گفت که دولت هزینه این تجهیز را برعهده می گیرد.

آقای احمدی نژاد که برای رونمایی چند دستاورد پزشکی به مجموعه بیمارستان امام خمینی رفته بود، با اشاره به طراحی و ساخت سامانه راهبری جراحی هوشمند، این دستگاه را در تسهیل کار جراحی تاثیر گذار دانست و گفت:" با طراحی این دستگاه تصویر سه بعدی با دقت یک میلی متری که در اختیار پزشک قرار می گیرد موجب می شود، پزشک لحظه ای و مستمر کاری را که انجام می دهد ببیند."

آقای احمدی نژاد همچنین افزود که راه اندازی این طرح به جراحان در حین عمل جراحی کمک فراوانی می کند.