نگرانی از وضع مردم شهر جسرالشغور سوریه

بنا بر گزارش هایی که اهالی شهر جسرالشغور به بی بی سی داده اند، بیمارستان های دولتی در آن از پذیرش بیماران خودداری می زنند و دانش آموزان این شهر نیز از حضور در امتحانات منع شده اند.

سربازان و تانک های ارتش سوریه جسرالشغور را محاصره کرده اند و بسیاری از اهالی این شهر به ترکیه گریخته اند.

دولت ترکیه تعداد پناهجویان سوری را حداقل ۲۴۰۰ نفر اعلام کرده است.

همزمان ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت سوریه به خاطر آنچه جنگ علیه مردم خودش خوانده، انتقاد کرده است.

در پی پیشنهاد پیش نویس قطعنامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با خشونت های فزاینده در سوریه، برزیل، از اعضای غیردائم این شورا، اظهار نگرانی کرده است که تصویب چنین قطعنامه ای ممکن است به وخامت بیشتر اوضاع در خاورمیانه منجر شود.

وزیر امورخارجه برزیل گفته است که برای برخورد با سوریه حمایتی از جانب کشورهای عرب نظیر آنچه در مورد لیبی رخ داد، مشاهده نشده است.

روسیه نیز با قطعنامه پیشنهادی بریتانیا و فرانسه مخالفت کرده است.

بریتانیا و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را تقدیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده اند که در آن از اقدامات سرکوبگرانه دولت سوریه علیه مخالفان دولت انتقاد شده بود.