بازداشت ۸ پلیس در کلمبیا به اتهام سرقت کوکائین

هشت افسر پلیس به اتهام سرقت یک محموله کوکائین از یکی از رهبران باندهای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند.

هفت پلیس مرد و یک افسر زن متهم هستند که ۵۰۰ کیلوگرم کوکائین را از پدرو الیویئرو گوئرو، معروف به "چاقو" ربوده اند.

آنها متهم هستند پس از توقیف یک محموله مواد مخدر از قاچاقچی یاد شده، تنها نیمی از آن را به دولت تحویل داده اند و بقیه این محموله را برای خود برداشته اند.

پدرو الیویئرو گوئرو تا پیش از کشته شدن در دسامبر سال گذشته یکی از قاچاقچی های اصلی مواد مخدر در شرق کلمبیا بود.