زن شاعر منتقد بحرینی به حبس محکوم شد

یک زن جوان بحرینی که اشعاری در انتقاد از حکام بحرین در دوران تظاهرات ضد دولتی سروده بود، یه یک سال حبس در زندان محکوم شده است.

دادگاه ویژه امنیتی بحرین، اتهامات خانم "آیات القرمزی" را توهین به پادشاه بحرین و برانگیختن نفرت عنوان کرده است.

آیات القرمزی ۲۲ ساله، اولین زنی است که در این دادگاه محاکمه شده است.

خانواده او می گویند او در زندان کتک خورده و زیر فشارهای شدید روحی بوده است.

این دادگاه به طور ویژه برای محاکمه افراد شرکت کننده در تظاهرات ضد دولتی اخیر بحرین شکل گرفته است.

معترضان در بحرین خواهان آزادی های بیشتر در کشور بودند.