عملیات مخالفان برای تصرف شهر زاویه در لیبی

مخالفان مسلح در لیبی درصدد تصرف شهر زاویه در غرب این کشور هستند و عملیاتی را به همین منظور آغاز کرده اند.

یک سخنگوی مخالفان گفت شهر زاویه که در نزدیکی طرابلس، پایتخت قرار دارد، برای دومین روز متوالی صحنه درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بوده است.

او گفته است که دولت، با افزایش میزان تلفات، نیروی کمکی به منطقه اعزام کرده است.

طبق گزارش ها، جاده اصلی و مهم ترین مسیر تدارکات از طرابلس تا مرز تونس که از شهر زاویه می گذرد، به طور موقت مسدود شده است.

در شهر یفرن در جنوب پایتخت نیز درگیری هایی گزارش شده است.