اختلال در پروازهای استرالیا به علت فوران آتشفشان شیلی

ذرات خاکستر آتشفشان شیلی، بر فراز اقیانوس آرام پراکنده شده و موجب اختلال در خطوط هوایی نیوزلند و شرق استرالیا شده است.

هزاران مسافر در فرودگاه ها معطل مانده و صدها پرواز داخلی و بین المللی لغو شده است.

این اولین بار در بیست سال گذشته است که پروازها در استرالیا تحت تاثیر فعال شدن آتشفشان قرار می گیرند.

بیم آن می رود که این وضعیت در روزهای آینده هم ادامه پیدا کند.

بادهای قوی، ذرات خاکستر آتشفشانی را بیش از هزاران کیلومتر جا به جا کرده اند.

رشته کوه های آتشفشانی "پویه وی-کوردون-کاولیه"در شیلی یک هفته پیش فوران کردند.