درگیری ماموران امنیتی با مردم در ولیعصر

به گزارش سایت کلمه، از سایت های مخالفان دولت ایران، نیروهای امنیتی متشکل از گارد ضد شورش و لباس شخصی ها در مقابل پارک ساعی در تهران به معترضان حمله کردند.

بر اساس این گزارش در ساعت ۱۹:۳۰ تعدادی از ماموران "گارد ضد شورش به تجمع مردم در این منطقه که بسیار پرشمارتر از سایر نقاط ولی عصر بوده، با دستگاه های شوکر و باتوم حمله کرده اند."

یک شاهد عینی هم به بی بی سی از حضور بیشتر مردم در حد تقاطع خیابان مطهری در ولیعصر به سمت میدان ونک خبر داد و گفت: "مردم در سکوت کامل در حال راهیپمایی هستند."