همه پرسی هسته ای در ایتالیا

مردم ایتالیا یکشنبه در یک همه پرسی درباره از سرگیری تولید نیروی برق به وسیله انرژی هسته ای شرکت خواهند کرد.

دولت ایتالیا در پی تامین یک چهارم نیاز برق این کشور به وسیله انرژی هسته ای تا سال ۲۰۲۰ است.

تحلیلگران می گویند بحران هسته ای نیروگاه فوکوشیما در ژاپن افکار عمومی را نسبت به انرژی هسته ای حساس کرده است.

تولید برق هسته ای در ایتالیا پس از حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۷ متوقف شد.

تحلیلگران می گویند با توجه به حساسیت عمومی نسبت به کاربرد انرژی هسته ای، همه پرسی یکشنبه می تواند معیار مناسبی برای سنجش محبوبیت سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا باشد.

پبشبینی می شد تعداد زیادی از واجدین رای دادن به پای صندوق های رای بروند.