'رای‌دهندگان ایتالیایی سیاست‌های برلوسکونی را رد کردند'

نتایج مقدماتی چهار همه پرسی در ایتالیا نشان دهنده عقبگرد اساسی برای سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیاست.

این نتایج نشان می دهند که رای دهندگان ایتالیایی، سیاست های آقای برلوسکونی را رد کرده اند.

نزدیک به پنجاه و هفت درصد از مردم با وجود آن که دولت توصیه کرده بود در همه پرسی شرکت نکنند، رای خود را به صندوق ها ریختند.

در میان طرح هایی که به احتمال قوی رای نیاورده اند، ساخت نیروگاه هسته ای و تصویب قانون برای عدم حضور وزرا در دادگاه تا زمان داشتن سمتشان در دولت، دیده می شوند.