دستور پیگرد 'عوامل تجاوز به میهمانان در خمینی شهر'

رئیس دادگستری استان اصفهان گفته است که به دستور رئیس قوه قضاییه، تحقیقات در مورد عوامل تجاوز به حاضران در یک میهمانی خانوادگی در خمینی شهر آغاز شده و به پرونده این افراد به طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

به گزارش رادیو دولتی ایران، حدود سه هفته پیش، در جریان یک میهمانی خانوادگی در یکی از باغ های اطراف خمینی شهر، "عده ای از اراذل و اوباش" وارد این باغ شدند و دختران و زنان حاضر در میهمانی را "مورد اذیت و آزار جنسی قرار دادند."

در این گزارش به نقل از فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان آمده است که تا کنون پنج تن از عاملان این جنایت بازداشت و با توجه به اعترافات آنان، عملیات بازداشت سایر متهمان نیز آغاز شده است.