چند هزار شهروند سوریه در صدد پناهندگی به ترکیه هستند

در حالیکه واحدهای پیاده و زرهی ارتش سوریه به عملیات نظامی در شهر جسر الشغور و مناطق اطراف ادامه می دهند، چند هزار تن از ساکنان منطقه از بیم حملات ارتش در کنار مرز با ترکیه ازدحام کرده و منتظر عبور از مرز هستند.

واحدهای ارتش روز یکشنبه به این شهر یورش بردند و دولت سوریه روز دوشنبه در تشریح عملیات نظامی در جسر الشغور گفت که ارتش مشغول پاکسازی بلندی های اطراف از "بقایای گروه های شورشی" است.

هفته گذشته رسانه های دولتی سوریه گزارش کردند که بیش از یکصد تن از ماموران امنیتی در شهر جسر الشغور کشته شده اند و "شورشیان وابسته به بیگانگان" را عامل کشتار آنان معرفی کرد.

در مقابل، برخی منابع مخالف دولت گفتند که این افراد در درگیری بین نیروهای امنیتی و به خاطر سرپیچی از دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان کشته شدند.

مقامات سازمان ملل گفته اند که هزاران تن از ساکنان جسر الشغور و مناطق اطراف آن با اتومبیل و در مواردی، همراه با احشام خود در کنار مرز سوریه با ترکیه اجتماع کرده اند تا در صورت پیشروی ارتش، از مرز عبور کنند و به ترکیه پناهنده شوند.