خطر قتل ناموسی قربانیان تجاوز نیروهای دولتی لیبی

سازمان های امدادرسانی در لیبی هشدار داده اند که زنانی که در جریان درگیری های کنونی در این کشور مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، با خطر قتل ناموسی به دست خویشاوندان خود مواجه هستند.

هشدار در مورد این نوع برخورد خانواده های قربانیان تجاوز جنسی در حالی انتشار می یابد که تعدادی از سازمان های خیریه گفته اند که گزارش های مربوط به تجاوز جنسی توسط نیروهای دولتی باعث افزایش فرار ساکنان نوااحی غربی لیبی به تونس شده است.

اخیرا دادستان دادگاه کیفری بین المللی اعلام کردکه شواهدی در دست است که نشان می دهد نیروهای معمر قذافی، رهبر لیبی، "تجاوز جنسی را به عنوان یک اسلحه نظامی" علیه مخالفان حکومت به کار می گیرند.

به گفته خبرنگاران، اگرچه تجاوز جنسی در اکثر جوامع جهان موضوعی حساس است، در لیبی این مساله نوعی تابو محسوب می شود.