افغانستان 'خطرناکترین نقطه جهان برای زنان'

کارشناسان مسایل جنسیتی در یک نظرخواهی از کشور افغانستان به عنوان "خطرناکترین محل جهان برای زن بودن" نام برده اند.

این تحقیقات توسط بنیاد رویترز - تامسون انجام شده و نتیجه گرفته است که خشونت با زنان، کمبود امکانات بهداشتی و فقر در افغانستان دست به دست هم داده تا بدترین شرایط را برای زنان در این کشور ایجاد کند.

پس از افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و پاکستان از نظر بدی وضعیت زنان در رده های دوم و سوم قرار می گیرند و هند، به واسطه تعداد قابل توجه قتل نوزادان دختر و گستردگی "تجارت جنسی"، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

سومالی در ردیف پنجم است.