امیر کویت: اقدام های ضدامنیتی را تحمل نمی کنیم

شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت گفته است که با هرگونه اقدام ضدامنیتی در این کشور برخورد خواهد شد.

شیخ صباح در یک سخنرانی تلویزیونی از نمایندگان مخالف در مجلس این کشور که خواهان کناره گیری نخست وزیر هستند، به شدت انتقاد کرد.

او گفت فعالیت هایی را که منجر به هرج و مرج و تنش شود، تحمل نخواهد کرد.

کویت تاکنون شاهد تظاهرات گسترده مخالفان مانند دیگر کشورهای عربی نبوده است ولی در هفته های گذشته گروهی از جوانان تظاهراتی را برای برکناری نخست وزیر برپا کرده اند.