امیر کویت: تهدیدات امنیتی تحمل نمی شود

امیر کویت در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داده است که اقداماتی را که امنیت کشور را مورد تهدید قرار دهد بهیچوجه تحمل نمی کند و با انتقاد از تصمیم شماری از نمایندگان پارلمان برای استیضاح نخست وزیر، گفته است که فعالیت های منجر به هرج و مرج و رویارویی را قابل قبول نمی داند.

تحولات سیاسی کشورهای عرب منطقه تا کنون تاثیر چندانی در این امیرنشین ثروتمند حاشیه خلیج فارس نداشته است اما طی چند هفته اخیر، برخی جوانان کویتی با برگزاری گردهمایی هایی، خواستار برکناری نخست وزیر شده اند.

دو روز پیش یک روزنامه کویتی خبر داد که شماری از نمایندگان پارلمان در نظر دارند نخست وزیر را به خاطر آنچه که "نزدیکی روابط او با ایران" خوانده اند استیضاح کنند در حالیکه دولت پیشتر نیز استیضاح شده بود.