'شرکتهای نفتی ایران به زودی واگذار می شوند'

پیمان نوری، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، در مصاحبه ای با خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گفته است که "با باقی ماندن سهام پالایشگاه های شازند و آبادان در اختیار دولت، انتظار می رود سهام سایر شرکت های نفتی تا پایان شهریورماه سال جاری واگذار شود."

وی افزوده است که امور مربوط به واگذاری این شرکت ها خاتمه یافته و تا پایان شهریور ماه و "نهایت پایان سال" واگذاری ها در این بخش تکمیل می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت که این سازمان تلاش دارد سهام تمامی شرکت هایی را که در فهرست واگذاری سال جاری قرار دارند تا پایان سال واگذار کند اما هشدار داد که "برای دستیابی به این هدف، محدودیت هایی نظیر پیچیدگی های تخصصی کار نیز وجود دارد."

سیاست انتقال سهام شرکت های دولتی در ایران از اوایل دهه ۱۳۶۰ با هدف اعلام شده کاهش سهم عظیم دولت در اقتصاد ملی و تقویت بخش خصوصی آغاز شد اما هنوز هم قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت و یا سایر نهادهای غیرخصوصی است.

همچنین، به گفته کارشناسان، در بسیاری موارد، انتقال سهام شرکت های دولتی به منزله کاهش تصدی بخش عمومی نبوده است زیرا بخش قابل توجهی از این سهام را بانک ها و سایر موسساتی خریداری کرده اند که خود تحت مالکیت و یا مدیریت دولت قرار دارند و یا به نهادهای حکومتی وابسته اند.