پادشاه مراکش طرح اصلاحات ارائه کرد

محمد ششم، پادشاه مراکش، طی نطقی طرح خود برای اصلاح قانون اساسی این کشور و ارائه آزادی های بیشتر به مردم را اعلام کرده است.

او گفت که طرحش به ایجاد نهادهای دموکراتیک در کشور، حفظ حقوق اساسی و تضمین آزادی بیان شهروندان منجر خواهد شد.

مراکش یکی از کشورهای عرب است که شاهد تظاهرات دموکراسی خواهان بوده است.

طرح پادشاه مراکش روز یکم ژوئیه امسال به رفراندوم گذاشته خواهد شد.