امام جمعه کاشمر از تجاوز گروهی به یک زن خبر داد

امام جمعه کاشمر در استان خراسان رضوی، از تجاوز گروهی به یک زن در روستای قوژد در این استان خبر داد.

به گفته قاسم یعقوبی، بیش از یک ماه پیش، ده نفر به یک زن در زمینهای اطراف روستای قوژد تجاوز کردند.

امام جمعه کاشمر گفته، شماری از متهمان این پرونده در زندان وکیل آباد مشهد، بازداشت هستند.

پیشتر هم در حادثه ای دیگر در خمینی شهر اصفهان، چند نفر با حمله به یک مهمانی، به گروهی از زنان در آنجا تجاوز کردند.