ترکیه به خبرنگاران اجازه داد وارد اردوگاه پناهجویان سوری شوند

ترکیه برای نخستین بار به گزارشگران اجازه داده است تا از یکی از اردوگاههای پناهجویان سوری در آن کشور بازدید کنند.

طی دو هفته گذشته حدود ۱۰ هزار شهروند سوریه از بیم اقدامات ارتش آن کشور برای سرکوب اعتراضات، به ترکیه گریخته اند.

اما تا کنون خبرنگاران اجازه نداشتند از داخل اردوگاههایی که این پناهجویان در آنجا اسکان داده شده اند بازدید کنند.

بعضی از پناهجویان می گویند که نیروهای ارتش سوریه آنها را بازداشت کرده و یا مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار داده اند.