'ایرانیان سرباز مقیم خارج می توانند غیابا پرونده خود را پیگیری کنند'

رئیس مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور گفت که پرونده معافیت پزشکی ایرانیان مشمول سربازی مقیم خارج، از این پس در داخل کشور بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) علی شعبانی، رئیس مرکز رسیدگی به امور ایرانیان، روز شنبه ۲۸ خرداد گفت: "ایرانیان مقیم خارج از کشور که فرزند مشمول دارند یا خودشان مشمول هستند می توانند بدون حضور در ایران، مسائل مربوط به سربازی را پیگیری کنند."

آقای شعبانی همچنین با اشاره به اینکه افرادی که مشمول معافیت پزشکی هستند می توانند پرونده خود را به کشور ارسال کنند، از راه اندازی شورای پزشکی در مورد معافیت ایرانیان مقیم خارج در مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خبر داد.

مدت خدمت سربازی در ایران ۱۸ ماه است اما چندی پیش اعلام شد که این مدت در مورد مشمولان دارای مدرک لیسانس به مدت یک ماه، فوق لیسانس دو ماه، دکترا سه ماه و فوق دکترا چهار ماه کمتر می شود.