واکنش رئیس جمهوری فراری تونس به اتهامات وارده

زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری برکنار شده تونس، اتهامات وارده به خود را رد کرده است.

قرار است محاکمه آقای بن علی به زودی و در غیاب او برگزار شود.

آقای بن علی که درژانویه گذشته در پی برکناری از قدرت مجبور شد به عربستان سعودی بگریزد، همچنین گفته است که محاکمه او تلاشی است از سوی حکمرانان جدید تونس برای منحرف کردن افکار عمومی از هرج و مرج هایی که کشور از زمان برکناری او از قدرت با آن روبروست.

براساس گزارش ها در صورتی که اتهامات وارده به آقای بن علی، از جمله فساد مالی و قاچاق مواد مخدر اثبات شود، او با بیست سال زندان روبرو خواهدشد.

مقامات عربستان سعودی تاکنون به درخواست دولت تونس در مورد استرداد آقای بن علی به آن کشور پاسخی نداده اند.