'یورش سربازان سوری به شهر مرزی با ترکیه'

پناهجویان سوری که سعی دارند با عبور از مرز خود را به ترکیه برسانند می گویند ارتش سوریه امکان ارتباط با شهر مرزی بداما را قطع کرده است.

برای پناهجویانی که سعی دارند خود را به ترکیه برسانند، دسترسی به این شهر برای تامین مواد مورد نیاز مانند غذا اهمیت حیاتی دارد.

به گفته این پناهجویان ارتش سوریه تنها نانوایی شهر را تعطیل کرده و جنگلهای اطراف شهر را هم آتش زده است.

در حالی که درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و معترضان مخالف دولت ادامه دارد، فعالان می گویند نیروهای ارتش سوریه با برپایی ایست بازرسی و دستگیری دهها نفر می کوشند مانع از فرار پناهجویان سوری به ترکیه شوند.

یک خبرنگار بی بی سی که از اطراف شهربداما بازدید کرده می گوید بسیاری از مردم ناچارند در فضاهای سرباز زندگی کنند و خیلی وحشتزده هستند، آنها نمی دانند که چه زمان می توانند به خانه هایشان بازگردند.