'متهمان رهاسازی بیماران به دادستانی معرفی شدند'

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت اعلام کرد که با وجود اینکه وزارت بهداشت ۶ نفر از متهمان را شناسایی و به دادستانی معرفی کرده است، "اما هنوز انگیزه این کار برای ما (وزارت بهداشت) هم جای سوال دارد."

به گزارش خبرگزاری فارس، خانم دستجردی همچنین عنوان کرده "برای ما هم این موضوع جای سئوال داشته و به آقای دادستان نیز منتقل کردیم و از ایشان خواستیم با توجه به اینکه خودمان این شش نفر را تحویل آقای دادستان داریم و ما (حراست و وزارت بهداشت) اینها را شناسایی و بازجویی کردیم، موضوع را پیگیری کند."

خانم دستجردی در خصوص وضعیت دو بیمار رها شده نیز چنین گفت:" یکی از این بیماران در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی بستری بوده و بعد از سه روز درمان، به خاطر اینکه نتوانست هزینه کامل درمان را پرداخت کند، به او تخفیف داده و دستور ترخیص صادر می شود."

به گفته وزیر بهداشت با توجه به اینکه آدرس کامل بیمار در اختیار بیمارستان بوده و همسر او نیز به طور مرتب سرکشی می کرده است، معلوم نیست به جای اطلاع به همسر این بیمار چرا به کنار بیابان منتقل شده است؟

در خصوص بیمار دوم نیز خانم دستجردی اعلام کرده که "هیچ آثاری از بستری بودن او در بیمارستان امام در دستر نیست و پیگیری ها نیز بی نتیجه بوده است".

در عین حال وزیر بهداشت اعلام کرده که به شکل جدی پیگیر این پرونده بوده و به" هیچ عنوان از جانب وزارت بهداشت و روابط عمومی تکذیبه ای در این خصوص منتشر نشده" و اگر در تکذیبی در رسانه ها نقل شده ناشی از یک اشتباه بوده است.