احتمال شکل گیری اعتراض ها در مراکش

در پی رد پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی توسط پادشاه مراکش، انتظار می رود امروز اعتراض هایی در شهرهای مختلف این کشور روی دهد.

بسیاری از منتقدان خواستار تغییر قانون اساسی توسط یک کمیته منتخب دموکراتیک هستند.

آنها می گویند پیشنهاد رفراندوم در قانون اساسی که توسط پادشاه مراکش مطرح شده شتابزده است و زمان را برای بحث های دقیق در این زمینه کافی نمی دانند.

روز جمعه پادشاه این کشور گفت که تغییر قانون اساسی باعث محدود شدن قدرت وی و شکل گیری سلطنت مشروطه در مراکش می شود.