ایران: افغانها با پایگاههای آمریکایی مخالفند

احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، گفته است که "آمریکایی ها اگر عاقل باشند نباید با تلاش برای استقرار پایگاه های دایمی در افغانستان خود را با یک دردسر بلند مدت مواجه کنند."

به گزارش ایرنا، وزیر دفاع ایران که به افغانستان سفر کرده، دز گفتگویی اختصاصی گفت که حضور کشورهای بیگانه و به خصوص آمریکا در کشورهای منطقه بسیار مضر است و افزود که چنین حضوری "مانع از ایجاد یک آرامش درون زا می شود."

وی اظهار داشت که مردم افغانستان هم با ایجاد پایگاه های آمریکایی در آن کشور مخالفند و افزود: "با توجه به ارتباطات عمیقی که بین مردم و مسئولان دو کشور ایران و افغانستان وجود دارد، ما چشم انداز خوبی را برای روابط دفاعی دو کشور می بینیم."

به گزارش ایرنا، احمد وحیدی گفت که تفاهم نامه همکاری های دفاعی و امنیتی بین ایران و افغنستان به امضا رسیده و افزود این تفاهم نامه "چشم انداز بسیار خوبی را در حوزه روابط مشترکت وزارتخانه های دفاع دو کشور ایجاد کرده است."