انجمن اسلامی پزشکان ایران: سه شنبه روزه سیاسی بگیریم

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در بیانیه ای از دوازده فعال سیاسی اعتصاب کننده در زندان خواسته است اعتصاب غذای خود را غروب روز دوشنبه بشکنند و بعد با مردم در روز سه شنبه روزه سیاسی بگیرند.

در این بیانیه آمده است: "اعتصاب غذای خود را بشکنید و به آن خاتمه دهید و مطمئن باشید به همین اندازه که همت کرده اید، اثر گذاشته اید. ملت قدردان همت والای شماست و از شما الهام و انگیزه می گیرد."

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران پیشنهاد می کند که همه روز سه شنبه را "روزه سیاسی" بگیرند.

این بیانیه در پایان از این زندانیان سیاسی می خواهد: "نگذارید محنت مردم با رنجی که هر لحظه با تداوم اعتصاب غذای شما در وجود خود احساس می کنند، افزوده شود."