وزیر خارجه ایران معاون مالی و اداری جدیدی منصوب کرد

در پی اعلام استعفای محمد شریف ملک زاده از سمت معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه ایران، رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارش کرده است که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه، با صدور حکمی، بهروز کمالوند را به این سمت منصوب کرده است.

آقای کمالوند پیش از این سفیر ایران در کشورهای زیمبابوه و اندونزی بود و در سمت های مدیرکل امور اداری و نظارت و ارزیابی و معاونت آمریکا وزارت خارجه هم خدمت کرده است.

رادیو و تلویزیون دولتی ایران همچنین به نقل از امیدوار رضائی میرقائد، عضو هیات رئیسه مجلس، گفته است که طرح استیضاح آقای صالحی همچنان به قوت خود باقی است و هنوز هیچیک از نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح، امضای خود را پس نگرفته و این طرح به زیر حد نصاب نرسیده است.

طرح استیضاح وزیر خارجه روز سه شنبه با امضای سی و سه نماینده تسلیم مجلس شد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس، حد نصاب لازم برای قرار گرفتن طرح استیضاح یک وزیر در دستور کار مجلس، امضای ده نماینده است.

در خبری دیگر در همین زمینه، خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس مجلس گفته است که پس گرفتن طرح استیضاح آقای صالحی منوط به این است که نمایندگان امضاکننده قانع شوند که مورد استیضاح مرتفع شده است.