رای دادگاه علیه سیاستمدار زن به اتهام جنایت جنگی در رواندا

انتظار می رود دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی رای خود در مورد رواندا پولین نیراماسوهوکو، وزیر پیشین امور خانواده در این کشور را در ارتباط با پرونده مربوط به اتهام نسل کشی صادر کند.

خانم نیراماسوهوکو نخسیتن زنی است که در این دادگاه به اتهام کمک به برنامه ریزی نسل کشی و سازماندهی تجاوز جنسی به زنان و دختران محاکمه شده است.

همچنین قرار است دادگاه بین المللی مستقر در تانزانیا احکام خود در مورد پنج متهم دیگر پرونده از جمله پسر این زن را نیز صادر کند.