نمایندگان آمریکایی به اوباما مجوز ادامه جنگ در لیبی ندادند

کنگره آمریکا از اعطای اختیارات جنگی به باراک اوباما برای ادامه عملیات نظامی در لیبی خودداری کرده است.

مجلس نمایندگان آمریکا در حالی روز جمعه قطعنامه اعطای مجوز ادامه جنگ در لیبی را به رای گذاشت که هفتاد نماینده دموکرات به آقای اوباما پشت کردند و همراه با اکثریت جمهوری خواه بر ضد این طرح رای دادند.

در صورت تصویب این قطعنامه دولت آمریکا مجوز ادامه عملیات نظامی "محدود" در لیبی را برای یک سال به دست می آورد.

در این حال، مجلس نمایندگان آمریکا به طرحی که بودجه نظامی آمریکا را در لیبی قطع می کرد، رای منفی داده اند.

آغاز بدون مجوز جنگ در لیبی و دریافت نکردن اجازه برای ادامه آن پس از مهلت قانونی انتقاد شدید نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات در کنگره را به همراه داشته است.

قانون اساسی آمریکا اختیار اعلام جنگ را به کنگره داده است.

بر اساس قانون "اختیارات جنگی" آمریکا، در صورتی که رئیس جمهوری بدون کسب مجوز از قانونگذاران درگیر جنگ شود، باید تا ۶۰ روز این اجازه را از آنها دریافت کند یا به درگیری پایان دهد.