ابراز نگرانی کلینتون از حضور تانک های سوریه در مرز ترکیه

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، افزایش حضور سربازها و تانک های سوریه در مرز ترکیه را بسیار نگران کننده خوانده است.

او گفت این اقدام دولت سوریه وضعیت پناهندگان سوری را بدتر می کند و خطر درگیری مرزی بین سوریه و ترکیه را نیز افزایش می دهد.

شاهدان عینی در داخل خاک ترکیه و در کنار مرز سوریه، سربازان سوری را دیده اند که در روستای مرزی خیربت الجوز گشت می زده اند و تک تیراندازهای ارتش بر بام های خانه های این روستا مستقر می شده اند.

صدها نفر از پناهندگان که در کنار مرز و در داخل خاک سوریه چادر زده بودند، از سیم خاردارهای مرزی عبور کرده و به خاک ترکیه گریخته اند.

آنها نگرانند سربازان سوری چادرهایشان را خراب و معترضان را دستگیر کنند.