رئیس جدید فائو معرفی شد

ژوزه گرازیانو دو سیلوا به عنوان رئیس جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، معرفی شده است.

آقای دوسیلوا برزیلی با اختلاف کمی توانست میگل آنخل موراتینوس، وزیر خارجه پیشین اسپانیا و دیگر نامزد کسب این سمت را شکست دهد.