'طرح سئوال از احمدی نژاد تقدیم هیات رئیسه مجلس شد'

روز دوشنبه، ۶ تیر (۲۷ ژوئن)، خبرگزاری مهر در گزارشی اختصاصی، به نقل از علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس و از منتقدان محمود احمدی نژاد، گزارش کرد که طرح سئوال از رئیس جمهوری با امضای یکصد تن از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

در این گزارش آمده است که طبق اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری درباره یکی از وظایف او سئوال کنند، رئیس جمهوری موظف است حداکثر ظر ف یک ماه در مجلس حاضر شود و به سئوال نمایندگان جواب دهد.

همچنین، طبق آئین نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس پس از دریافت سئوال از رئیس جمهوری، آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع می کند و سئوال نمایندگان با نماینده رئیس جمهوری مطرح و پاسخ سئول دریافت می شود اما اگر این پاسخ برای سئوال کنندگان قانع کننده نباشد، رئیس مجلس خواستار حضور رئیس جمهوری برای پاسخگویی می شود.

هنوز منابع رسمی مجلس و دولت در مورد گزارش خبرگزاری مهر اظهار نظری نکرده اند.