کاهش میانگین بارش در ایران

رسانه های ایران می گویند که متوسط بارش در ایران در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

واحد مرکزی خبر گزارش داده است که میانگین بارش در ایران امسال از آغاز سال خورشیدی به ۱۸۲ میلی متر رسیده است که ۲۱ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میانگین بارش در حوزه آبریز دریای خزر در مقایسه با بارش سال گذشته، ۲۶ درصد کاهش داشته است.

سال آبی از مهر آغاز می شود و در آخرین روز شهریور ماه هر سال به پایان می رسد.