دانشگاه صنعتی شریف از اول مهر تفکیک جنسیتی را اجرا می کند

رضا روستا آزاد، رییس دانشگاه صنعتی شریف گفته است از اول مهر اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آقای روستا آزاد گفته است این طرح برای دانشجویان سال اول آغاز خواهد شد.

به گفته آقای روستا آزاد، زمانی که دانشجویان از محیط دبیرستان وارد دانشگاه می شوند به آنها "شوک" وارد می شود که این امر باعث می شود بسیاری از خانواده ها برای حل این مشکل به مسوولان دانشگاه مراجعه کنند.

وی گفت بهترین سن ازدواج افراد زمان دانشجویی است و به همین دلیل برنامه هایی برای ازداج دانشجویی در دانشگاه شریف پیش بینی شده است.

وزارت علوم ایران از سال گذشته اجرای طرح بحث برانگیز تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را آغاز کرده است.