رئیس جمهوری سودان با تاخیر وارد چین شد

محمد عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان پس از شرکت در همایش مبارزه با تروریسم در تهران شرکت کرده بود، برای دیدار با مقامات چینی وارد آن کشور شده هر چند به علت تاخیر در ورود هواپیمای عمر البشیر به پکن، دیدار او با رئیس جمهوری چین هم با تاخیر صورت گرفته است.

سال گذشته، دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت بین المللی عمرالبشیر را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی صادر کرد و گروه های مدافع حقوق بشر گفته اند که دولت چین، به جای استقبال از رئیس جمهوری سودان می بایست او را دستگیر کند و به دادگاه بین المللی تحویل دهد.

چین خریدار اصلی بیش از نیمی از نفت تولیدی سودان است و می کوشد این منبع تامین نیازهای خود به انرژی را حفظ کند.