دولت لیبی کمک تسلیحاتی فرانسه به مخالفان را محکوم کرد

در واکنش به این خبر که فرانسه با فروریختن محموله های حاوی اسلحه و مهمات در مناطق تحت تسلط مخالفان حکومت لیبی، به آنان کمک می کنند، نخست وزیر لیبی چنین اقدامی را نقض آشکار قطعنامه مصوب شورای امنیت برای حفاظت از غیرنظامیان لیبیایی و اهداف ناتو در اجرای این قطعنامه دانسته است.

وی همچنین هشدار داده است که این تسلیحات می تواند سرانجام به دست پیکارجویان شبکه القاعده بیفتد که آنها را برای کشتن شهروندان فرانسوی به کار خواهند گرفت.

از آغاز تظاهرات اعتراضی در لیبی علیه نبود دموکراسی در این کشور، رهبر لیبی این اعتراضات را به دخالت خارجی نسبت داده و همچنین از ارتباط مخالفان با شبکه القاعده سخن گفته است.

در حالیکه مخالفان حکومت معمر قذافی، رهبر لیبی، از کمبود امکانات تسلیحاتی خود در مقایسه با نیروهای دولتی شکایت دارند، کمک فرانسه با انتقاد شدید روسیه و اتحادیه آفریقا مواجه شده است.