آغاز رای گیری در همه پرسی اصلاح قانون اساسی مراکش

رای گیری در همه پرسی اصلاح قانون اساسی مراکش حاوی کاهش بسیاری از اختیارات پادشاه و تضمین آزادی های دموکراتیک بیشتر برای مردم از بامداد روز جمعه، ۱۰ تیر (۱ ژوئیه) در سراسر آن کشور آغاز شده در حالیکه برخی از منتقدان، با اعلام اینکه زمان کافی برای بحث درباره اصلاحات پیشنهادی نداشته اند، همه پرسی را تحریم کرده اند.

این همه پرسی دو هفته پس از سخنرانی سلطان محمد پنجم برگزار می شود که در آن نتیجه بررسی هیات اصلاح قانون اساسی حاوی افزایش قدرت پارلمان و نخست وزیر و انتقال بخش عمده ای از قدرت پادشاه به نهادهای انتخابی را اعلام کرد.

با اینهمه، منتقدان گفته اند این اصلاحات برای استقرار کامل دموکراسی در مراکش کافی نیست و به خصوص از اینکه پادشاه همچنان مقام فرماندهی کل قوا و رهبری مذهبی کشور را بر عهده خواهد داشت ابراز ناخرسندی کرده اند.