بریتانیا قانون جدید مبارزه با رشوه را به اجرا گذاشت

دولت بریتانیا قانون جدید مقابله با ارتشاء را به اجرا گذاشته که برای شرکت های بریتانیایی و خارجی فعال در این کشور که به "پرداخت های غیرمجاز" در خارج مبادرت ورزند مجازات های سنگینی پیش بینی کرده است.

هدف از این قانون جلوگیری از توسل شرکت های بریتانیایی و مستقر در بریتانیا به پرداخت رشوه به طرف های خارجی برای کسب قرارداد و امتیازات دیگر است و به گفته مقامات دولتی، اجرای آن موقعیت این کشور را به عنوان یکی از رهبران مبارزه جهانی با فساد تجاری تقویت می کند.

ابلاغ قانون جدید برای مدتی به تعویق افتاده بود به این دلیل که شرکت های خصوصی در این مورد ابهام داشتند که آیا پذیرایی از طرف خارجی نیز به منزله پرداخت رشوه است یا نه.