'پزشک بحرینی به زور مجبور به اعتراف شده'

یکی از بیست پزشک بحرینی که به دلیل معالجه تظاهرکنندگان در ناآرامی های اخیر دادگاهی شده بود، به بی بی سی گفته است که او و همکارانش در زندان مورد آزار جسمی و روحی قرار گرفته اند.

این پزشک که با وثیقه آزاد شده است گفته که چشمانش را بسته، کتکش زده و به زور مجبور کردند تا در برابر دوربین های تلویزیونی، اعتراف کند.

او فشارهای جامعه جهانی را برای آزادی پزشکانی که کماکان در بازداشت به سر می برند، ضروری خوانده است.