امکان انتصاب اسقف‌های همجنسگرا در کلیسای انگلستان

کلیسای اسقفی انگلستان درصدد بازبینی سیاست های خود در مورد گرایشات جنسی است و این احتمال وجود دارد که این کلیسا به مردان همجنسگرا این امکان را دهد که به عنوان اسقف منصوب شوند.

این اقدام به دلیل افزایش تعداد روحانیونی است که وارد همیاری مدنی (civil partnership) شده اند.

فشارهای زیادی بر کلیسای اسقفی انگلستان وارد می شود تا با افراد همجنسگرا رفتاری مانند سایرین داشته باشد.

وکلا به کلیسای انگلیس گفته اند که عدم تعیین فردی به عنوان اسقف به دلیل گرایشات جنسی اش، غیر قانونی خواهد بود.

برخی از شعبات کلیسای اسقفی انگلستان، اسقف های همجنسگرا منصوب کرده اند که با مخالفت سایر شعبه ها رو به رو شده است.