رای ۹۸ درصدی به اصلاحات قانون اساسی در مراکش

وزارت کشور مراکش می گوید نتیجه همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی این کشور نشان می دهد که بیش از ۹۸ درصد مردم این کشور از این اصلاحات حمایت کرده اند.

وزارت کشور مراکش گفته است که میزان مشارکت نزدیک به ۷۰ درصد بود.

محمد، پادشاه مراکش در واکنش به ناآرامی ها در این کشور و تظاهرات آزادی خواهان گفته بود که کشورش را در مسیر دموکراسی مشروطه قرار خواهد داد.

منتقدان خواهان تحریم این همه پرسی بودند و گفتند به رغم تغییرات، اختیارات پادشاه، بیش از حد است.