"کسی امضای طرح سوال از احمدی نژاد را پس نگرفته"

مصطفی رضا حسینی نماینده مجلس ایران و از بانیان طرح سوال از محمود احمدی نژاد گفته "هیچ نماینده ای امضای طرح سوال از احمدی نژاد را پس نگرفته است".

نماینده شهر بابک در مجلس ایران ادعاهای مطرح شده در خصوص پس گرفتن امضاها توسط شماری از نمایندگان و اینکه تعداد امضاها اکنون از صد امضا به 75 رسیده را "حربه تبلیغاتی یاران نزدیک دولت" توصیف کرده است.

وی در گفت و گو با سایت خبر آنلاین افزوده " یکصد نماینده​ای که سوال از رئیس​جمهور را پیگیری می​کنند، طی زمانی طولانی پس از مطالعه رفتارهای دولت درقبال مسائل کشور و بی توجهی​های شخص رئیس​جمهور به ارکان نظام و بویژه فرمایشات مقام معظم رهبری، در این راستا گام برداشته​اند. بی​توجهی​های احمدی نژاد به مساله وزارتخانه​ها و وزرای معرفی شده نیز سبب شد که نمایندگان با علم و آگاهی بیشتری طرح سوال از رئیس​جمهور را امضا کنند و هیچ اجباری هم در میان نبوده است."

مصطفی رضا حسینی در پاسخ به این دیدگاه که سوال از آقای احمدی نژاد باعث سواستفاده دشمنان جمهوری اسلامی ایران خواهد شد را رد کرده و گفته "سوء استفاده دشمن زمانی صورت می​گیرد که در کشور ما بی​قانونی حاکم می​شود و یک قوه، قوای دیگر را نادیده می​گیرد و قوانین مصوب بالاترین رکن قانون گذاری که به گفته امام و رهبری در راس امور است را مورد بی احترامی قرار می​دهد."