محاکمه رهبر سابق صربهای بوسنی از سر گرفته شد

دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی در یوگوسلاوی سابق رسیدگی به پرونده راتکو ملادیچ، رهبر صرب های بوسنی در جریان جنگ داخلی یوگوسلاوی برای تعویق در محاکمه را رد کرده و دستور ادامه محاکمه را داده است.

راتکو ملادیچ با اتهام نسل کشی در جریان جنگ داخلی یوگوسلاوی مواجه است و قضات دادگاه با درخواست متهم برای به تعویق در تفهیم رسمی اتهام مخالفت کرده اند.

در جلسه دادگاه در روز دوشنبه، ۱۳ تیر (۴ ژوئیه)، رئیس دادگاه به متهم تذکر داد که حق ندارد خارج از نوبت صحبت کند و یا در صدد گفتگو با تماشاچیان دادگاه برآید.